tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรมควบคุมและติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ RSS

 

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมควบคุมและติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน โดยประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งแจ้งคุณสมบัติและเงื่อนไขใหม่ แนะนำวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เพื่อช่วยเหลือให้ผู้จบการศึกษาใหม่มีงานทำ และช่วยเหลือ สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ณ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยแยกเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ แห่ง และดำเนินงานกิจกรรมควบคุมและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ แห่ง