tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ดำเนินการขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงาน ประมง-แปรรูป สจจ.พังงา


เปิด! ดำเนินการขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
เริ่มดำเนินการ 1ก.พ.- 31มี.ค.60 ติดต่อสอบถาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 076-460674