กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

 

         วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ งานแนะแนวอาชีพ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบ Google Meet ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔ - ม.๖) โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

              ๑. การบรรยายหัวข้อ "ภารกิจสำนักงานจัดหางาน และแนวทางการศึกษาต่อ" โดย นางสาวจิราพร น้อยดำ นักวิชาการแรงงาน

              ๒. การทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพ โดย นางสาวอรไท เกตุแก้ว นักวิชาการแรงงาน

              ๓. การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์

         มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๘ คน