โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว

 

วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว การตรวจลงตรา (Visa) การรายงานตัว การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการฯ