สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ให้บริการพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง บริษัทสยามอินโดรับเบอร์ จำกัด

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

นายพ่วง สองนาม จัดหางานจังหวัดพัทลุง

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง 

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 

ออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้าง

ให้กับพนักงานบริษัท สยามอินโดรับเบอร์ จำกัด (ประเภทกิจการผลิตยางแท่ง STR)

ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 โดยได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

การสมัครงาน การฝึกอาชีพ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 

ซึ่งมีพนักงาน มารับบริการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน จำนวน 140 คน 

รวมพนักงานขึ้นทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ทั้งหมด 172 คน

จากการเลิกจ้างพนักงานทั้งสิ้น 191 คน