การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

ประกาศกรมการจัดหางาน
เรื่อง " การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
***************************************************
ตำแหน่งงานที่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง
- ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรมห์ หรือประมาณ 26,457 บาท
- ผู้ช่วยช่างบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ2,500 ดีแรมห์ หรือประมาณ 2,2047 บาท
- ช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ หรือประมาณ 22,047 บาท
- เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรมห์ หรืประมาณ 22,047 บาท

คุณสมบัติ
- เพศชาย สัญชาติไทย
- อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับการศึกษาที่สูงกว่าหากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร