ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid-19) เบื้องต้นด้วยตนเอง รวม 4 ภาษา (ไทย ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา)