คุณสมบัติและเงื่อนไข(สำหรับนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่)เข้าร่วมโครงการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนและตารางอัตราค่าจ้างตามโครงการCo-payment วงเงินที่นายจ้างจ่ายและวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

 

คุณสมบัติและเงื่อนไข(สำหรับนายจ้างและผู้จบการศึกษาใหม่)เข้าร่วมโครงการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนและตารางอัตราค่าจ้างตามโครงการCo-payment วงเงินที่นายจ้างจ่ายและวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

1. คุณสมบัติและเงื่อนไข (สำหรับนายจ้าง) คลิกดูรายละเอียด...


2. คุณสมบัติและเงื่อนไข (สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่) คลิกดูรายละเอียด...


3. ตารางอัตราค่าจ้างตามโครงการ Co-payment วงเงินที่นายจ้างจ่ายและวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แยกตามค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด คลิกดูรายละเอียด...


4. คลิกเข้าสู่การลงทะเบียน "จ้างงานเด็กจบใหม่.com"