ขอเชิญรับฟัง นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs