รายการ ประเภท
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการให้บริการในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 9
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของกองส่งเสริม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้และการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 60,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการดำเนินงานเพื่อให้บริการตามโครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องทางเดินบริเวณ ชั้น 9 สำนักอธิบดี จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานตามโครงการจ้างเหมาจัดงาน Smart Jobs Smart Workers
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง(งานระบบคอมพิวเตอร์ งานโทรศัพท์ งานปรับอากาศ)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายข้อความเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานระบบอาคารพื้นฐานในการบริการประชาชน - สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ - กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมลิฟโดยสาร ของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน อาคารประกันสังคม เขตพื้นที่3
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 339 340 341 342 343 >  Last ›