การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุงดำเนินการโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ เมื่อระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงหลักสูตร “การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร” มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1)  กิจกรรมประกอบด้วย

1.1 เปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ โดย นางนงเยาว์ นุ่นยัง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

1.2 การบรรยาย หัวข้อ “ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง และการหาแหล่งเงินทุน” โดย นางสาวอรไท เกตุแก้ว นักวิชาการแรงงาน

1.3 การบรรยาย หัวข้อ “การทำตลาดออนไลน์” โดย นางสาวจิราพร น้อยดำ นักวิชาการแรงงาน

1.4 การสาธิตอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติอาชีพ หลักสูตร“การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร” โดย นางสำรวย งามประดิษฐ์

1.5 การบรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง และการทำบัญชีเบื้องต้น” โดย นายสมชาติ ชูเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

1.6 แจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบ อาชีพอิสระ