กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา || จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
--------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน หลักสูตร "การทำเบาะรองนั่งจากเศษผ้า" ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ กลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านท่าวังทอง เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การทำงานเป็นทีม การบริหารกลุ่มที่เป็นระบบ การให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน การออกแบบเบาะรองนั่งจากเศษผ้าให้เป็นลวดลาย การตัดเย็บและใส่เศษผ้าเบาะรองนั่ง ตอบแบบสอบถามและสรุปประเมินผล โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม 12 คน