โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา || ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
------------------------------------------
วันที่ 25 มิุถุนายน 2564 เวลา08.30น. นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ จัดหางานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายนิรุศ นเรวรรณ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวและใบรับรอง มยส. จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและค้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา