รักษาราชการแทน จัดหางานพะเยา

นายพิทยา  พิลาทอง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
จัดหางานจังหวัดพะเยา 

 การศึกษา 

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 การอบรม


 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- ปัจจุบัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพะเยา