นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์


นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ 
จัดหางานจังหวัดพะเยา 

 การศึกษา 

- นิติศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยคณาสวัสดิ์

 การอบรม

- การดำเนินการทางวินัย รุ่น 33  สำนักงาน ก.พ.
- โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่น 12  วิทยาลัยปกครอง
- นักบริหารการเปลี่ยนแปลง ระดับกลาง  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง รุ่น 10  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสถาบันพระปกเกล้า
- การร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินการคดีปกครอง  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองคนหางานและการทำงานของต่างด้าว  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
- หัวหน้าฝ่ายบริหารเงินกองทุนเพื่อการส่งคนคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
- หัวหน้ากลุ่มงานคดี  กองนิติการ
- หัวหน้ากลุ่มงานวินัย  กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ปัจุบัน  จัดหางานจังหวัดพะเยา