ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทลงโทษสำหรับผู้ได้รับยกเว้นตรวจลงตราที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติหลบหนีในไต้หวัน RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บทลงโทษสำหรับผู้ได้รับยกเว้นตรวจลงตราที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนด/แรงงานต่างชาติหลบหนีในไต้หวัน

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากสำนักงานแรงงาน กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเปว่าไต้หวันได้ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้กับคนไทยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผู้ได้รับการยกเว้นตรวจลงตรา (วีซ่า) จะสามารถพำนักอยู่ในไต้หวันได้สูงสุด 30 วัน สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวันถือเป็นการพำนักในระยะยาวจำเป็นต้นของตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภททำงานเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป รายงานเพิ่มเติมว่า หากผู้ได้รับการยกเว้นตรวจลงตรา (วีซ่า) พำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนด 30 วัน (ไม่เดินทางกับประเทศหรือเดินทางต่อไปประเทศเป้าหมายถัดไป) หรือเป็นแรงงานต่างชาติที่หลบหนี (ขาดงานต่อเนื่องเกิน 3 วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งนายจ้างสามารถขอแจ้งเพิกถอนใบอนุญาตการทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานไต้หวัน และใบถิ่นที่อยู่ ARC : Alien Resident Certificate ที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน) โดยผู้กระทำผิดดังกล่าวจะต้องถูกเนรเทศออกจากไต้หวันและไม่มีสิทธิเดินทางกลับเข้าไต้หวันอีกเป็นเวลา 2 ปี รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

  • ค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศ
  • กรณีพำนักอยู่ในไต้หวันเกินกำหนด 30 วัน จะต้องโทษปรับเงิน ดังนี้
  • กรณีพำนักเพื่อทำงานในไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาต/ผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่ 30,00 - 150,000 เหรียญไต้หวัน
  • หากผู้กระทำผิด/แรงงานต่างชาติหลบหนีเข้ามอบตัว ภายหลังจากจ่ายค่าปรับตามข้อ 2 แล้วสำนักตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันจะออกหลักฐานให้สามารถพำนักในไต้หวันโดยไม่ต้องถูกกักกันเป็นเวลาไม่เกิน 1 เดือน เพื่อรอเดินทางกลับประเทศ ในขณะที่ผู้กระทำผิด/แรงงานต่างชาติที่หลบหนีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม จะต้องอยู่ในสถานกักกันเพื่อชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเดินทางกลับประเทศได้
  • เกินกำหนดเป็นเวลาน้อยกว่า 1 เดือน จะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 เหรียญไต้หวัน
  • เกินกำหนดเป็นเวลา 1 – 3 เดือน จะถูกปรับเป็นเงิน 3,000 เหรียญไต้หวัน
  • เกินกำหนดเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน จะถูกปรับเป็นเงิน 10,000 เหรียญไต้หวัน

ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในไต้หวันให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างงาน เพราะหากพำนัก/ทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้จะต้องถูกปรับเงินซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการทำงานและเสียโอกาสในการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในไต้หวันอีก รวมทั้งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และแรงงานไทยในอนาคตด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 – 9 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0 5488 7263 ในวันและเวลาราชการ