ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้ RSS