ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2 หน่วยงาน RSS

 

*ประกาศรับสมัครสอบแข้งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 - วันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง ในวันและเวลาราชการ

*ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 - วันที่ 19 ตุลาคม 2559 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2140 6241 2

หมายเหตุ: สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website ของห้องสมุดกรมการจัดหางาน http://lib.doe.go.th