สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย ในสาธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สาธารณรัฐเกาหลีขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย
ในสาธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ

ด้วยกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งประกาศขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี ให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายที่ผ่านมา โดยขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปอีกจนถึงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งโครงการเดินทางออกโดยสมัครใจ เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย ในสาธารณรัฐเกาหลีให้สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศตนได้ และได้รับสิทธิลดหย่อนการห้ามเข้าประเทศซึ่งผู้เสียหายที่เคยถูกปฏิเสธห้ามเข้าเมือง เนื่องจากพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายในระยะเวลาดังกล่าวดังกล่าวก่อนหน้านั้น ก็สามารถได้รับสิทธิ์ตามข้อยกเว้นนี้ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนในการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจคือ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน และตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศของตน โดยเดินทางไปแจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานด้านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแจ้งแต่อย่างใด กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ได้เชิญชวนให้ผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมายเดินทางเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจโดยทั่วกัน เพื่อให้ความร่วมมือในการรักษากฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

ดังนั้น กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 – 9 ในวันและเวลาราชการ