​รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อไปทำงานประเทศเกาหลี (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 21 กรณีพิเศษ สำหรับแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานเกาหลี RSS

 

รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อไปทำงานประเทศเกาหลี

(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 21 กรณีพิเศษ สำหรับแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานเกาหลี

กรมการจัดหางานได้แจ้งประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้าแรงงานต่างชาติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงาน ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว (EPS) ครั้งที่ 21 สำหรับคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความประสงค์เดินทางกลับไปทำงาน ในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ

1.1 กิจการอุตสาหกรรมการผลิต 1.4 กิจการประมง

1.2 กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ 1.5 กิจการบริการ

1.3 กิจการก่อสร้าง

2. คุณสมบัติ

2.1 เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 39 ปี ณ วันแรกของการรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2519 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2541)

2.2 ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2.3 สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก เป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

3.1 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 3 ใบ (พร้อมแสดงฉบับจริง)(ถ้ามี)

3.2 สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่ใช้ระหว่างทำงานที่สาธารณรับเกาหลี จำนวน 1 ใบ (ถ้ามี)

3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ

3.4 รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) พื้นหลังสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ

โดยเอกสารตามข้อ 3.1 – 3.3 ให้ถ่ายสำเนาเป็นกระดาษขนาด เอ 4 หากหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไม่ระบุวันเกิดให้ครบถ้วนไม่สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ จะต้องใช้หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่สะกดชื่อ – นามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกันกับที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี

รับสมัคร วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครด้วยตนเอง โดยมีสถานที่รับสมัครจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร ณ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ถนนไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบกรุงเทพมหานคร

2. จังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยผู้สมัครจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนหางานที่มีความสนใจกลับไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี สามารถยื่นใบสมัครภายในสถานที่ดังกล่าวและเวลาที่กำหนด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา