เรื่อง การปรับอัตราจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น 2559 RSS

 

เรื่อง การปรับอัตราจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น 2559

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นรายงานการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

  • ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยชั่วโมง 823 เยน หรือเพิ่มขึ้น 25 เยนจากปี 2558 (798 เยนต่อชั่วโมง) คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.13
  • จังหวัดที่มีค่าจ้างสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ Tokyo ชั่วโมงละ 932 เยน, Kanagawa ชั่วโมงละ 930 เยน และ Osaka ชั่วโมงละ 883 เยน ตามลำดับ
  • จังหวัดที่มีค่าจ้างต่ำสุด 714 เยนต่อชั่วโมงมีจำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ Miyazaki และ Okinawa

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นทราบโดยทั่วไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดค่าจ้าง ขั้นต่ำรายจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ www.overseas.doe.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5488-7261-5 ในวันและเวลาราชการ