ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพแพร่ ส่งเสริมอาชีพมั่นคง สร้างรายได้มั่งคั่ง และยั่งยืน RSS

 

จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมอาชีพแพร่ : ส่งเสริมอาชีพมั่นคง สร้างรายได้มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๒ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีพแพร่ : ส่งเสริมอาชีพมั่นคง สร้างรายได้มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐
– ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณชั้น ๒ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดแพร่ โดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทั้งนี้กิจกรรม
ในงานประกอบด้วย

การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (อาชีพอิสระ) กว่า ๘๐ อาชีพ สามารถเลือกฝึกอาชีพ เพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพอิสระโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ และกฏหมายแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพและการวัดบุคลิกภาพ การจัดแสดง/จำหน่ายสินค้าของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน

งานนัดพบแรงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถานประกอบการและคนหางาน/ผู้ว่างงานได้พบกันโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้หางานสามารถเลือกสมัครงานได้หลากหลาย ส่วนนายจ้างก็สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานได้จำนวนมากเช่นกัน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการ กว่า ๒๐ แห่ง ตำแหน่งงานกว่า ๑,๐๐๐ อัตรา

สำหรับผู้ว่างงานและผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครงาน ดังนี้

- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วหรือ ๒ นิ้ว - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา

- สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) - สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อแนะนำ ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถนนไชยบูรณ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือโทรศัพท์หมายเลข. ๐ ๕๔๕๑ ๑๗๒๑,๐ ๕๔๕๑ ๑๘๐๗ ในวันและเวลาราชการ “ บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ”