กรมการจัดหางาน ปั้น “นักจัดหางาน มืออาชีพ” ผ่านระบบอบรมออนไลน์ RSS

 

กรมการจัดหางาน ปรับรูปแบบการทำงานภาครัฐ ในยุคโควิด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับต้น รุ่นที่ 1 แก่เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิด “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักจัดหางานระดับต้น รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้น1 กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในการฝึกอบรมหลักสูตร “นักจัดหางาน มืออาชีพ”  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ นักจัดหางานระดับต้นและนักจัดหางานระดับกลาง ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 -2563 มีผู้จบหลักสูตรจำนวน 100 คน สำหรับปีงบประมาณ 2564 กรมการจัดหางาน ตั้งเป้าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดหางานระดับต้น” จำนวน 3 รุ่น ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการเปิดฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน มีกำหนดอบรมเป็นระยะเวลา 5 วัน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์ที่รองรับการเรียนและพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง (VDO Conference) แทนรูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบเดิม เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการอบรม และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การปรับตัวเข้าสู่ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ “New Normal” ส่งผลให้รูปแบบการทำงานและอาชีพต่าง ๆ ต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเน้นการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงเป็นทางรอดท่ามกลางวิกฤติ และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต อย่างไรก็ดีกรมการจัดหางานมีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน โดยให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักจัดหางานมืออาชีพ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทราบวิวัฒนาการการให้บริการจัดหางานภาครัฐที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นกำลังสำคัญที่จะต้องนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดหางานภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่ง “นักจัดหางานมืออาชีพ” จะต้องเริ่มต้นจาก “การพัฒนาตนเอง” เป็นลำดับแรก  โดยโครงการฝึกอบรมฯ ในวันนี้ ก็เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มุ่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยุคแห่งการปรับตัวสู่ วิถีชีวิตใหม่ ” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ ต้องการเปลี่ยนงาน และนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความประสงค์จ้างคนเข้าทำงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694