ให้นายจ้างนำแรงงานเมียนมาเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้นายจ้างนำแรงงานเมียนมาเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) รวมทั้งผู้ติดตามต้องไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) และขอรับใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนจากบัตรสีชมพูเป็นเล่มใบอนุญาตทำงานสีฟ้าต่อไป

นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้จัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (OSSC) เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้แก่แรงงานสัญชาติเมียนมาและผู้ติดตามที่ได้มาดำเนินการจดทะเบียนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) โดยเปิดบริการจำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (OSSC) จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง ศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ เชียงราย ตาก และระนอง จังหวัดละ 1 แห่ง โดยนายจ้าง/แรงงานเมียนมา สามารถเลือกศูนย์บริการใดก็ได้ตามแต่จะสะดวก โดยแรงงานจะต้องแจ้งนัดหมายวันเวลาในการเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ ณ ศูนย์บริการที่ตนระบุก่อน ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เพื่อไปพิสูจน์สัญชาติดังกล่าว โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเมื่อได้รับเอกสารรับรองบุคคล (CI) แล้วจะต้องมาดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนจากบัตรสีชมพูเป็นเล่มใบอนุญาตทำงานสีฟ้าต่อไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา จึงขอให้นายจ้างในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เร่งดำเนินการนำลูกจ้างแรงงานเมียนมาเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561 หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่ โทร.054-887263 ในวันและเวลาราชการ