ไต้หวันให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ไต้หวันให้แรงงานต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้

ด้วยสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ได้รายงานว่าทางการไต้หวันผ่านกฎหมายอนุญาตให้แรงงาต่างชาติต่อสัญญาใหม่ที่ไต้หวันได้ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

 • นายจ้างและลูกจ้าง เมื่อยื่นขอและได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาใหม่ห้ามมีการเปลี่ยนหรือยกเลิกสัญญา หากนายจ้าและลูกจ้างประสงคืจะยกเลิกสัญญา จะต้องรอจนกว่าการว่าจ้างตามสัญญาฉบับใหม่เริ่มขึ้นแล้ว จึงจะดำเนินการยุติการว่าจ้างตามขั้นตอนในกฎหมายได้
 • นายจ้างที่จะยื่นขอต่อสัญญาใหม่ หรือทำเรื่องเปลี่ยนนายจ้างใหม่ให้แก่แรงงานต่างชาติจะต้องยื่นเรื่องต่อศูนย์จ้างตรง กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทราวงแรงงานโดยตรง จะไม่สามารถยื่นต่อศูนย์จัดหางานของรัฐเหมือนอย่งการโอนย้ายนายจ้างทั่วไป
 • แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันยังไม่ครบ 12 ปี นายจ้างยื่นขอต่อสัญญาใหม่ต่อกระทรวงแรงงานได้ ก่อนครบกำหนดสัญญาไม่น้อยกว่า 2 – 4 เดือน
 • แรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตต่อสัญญาในไต้หวัน ไม่ต้องไปตรวจโรคภายใน 3 วัน ตั้งแต่สัญญาใหม่มีผล แต่ให้ตรวจโรคก่อนหรือหลัง 30 วัน และในเดือนที่ 6, เดือนที่ 18 และเดือนที่ 30
 • นายจ้างใหม่ที่ต้องการจะจ้างแรงงานที่ไม่สัญญากับนายจ้างเดิม จะต้องดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอนำเข้าแรงงานต่างชาติ โดยต้องประกาศรับสมัครแรงงานท้องถิ่นในประเทศก่อน
 • บริษัทจัดหางานจะเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนจากแรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิมตลอดสัญญาใหม่ได้ไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือน
 • แรงงานต่างชิตที่ทำงานครบสัญญา 3 ปี ไม่ประสงค์จะต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิมต่อไป สามารถเปลี่ยนนายจ้างใหม่ได้ โดยไม่จำกัดตำแหน่งงานหรือประเภทกิจการ มีสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างและประเภทกิจการใหม่ได้ตามความประสงค์ สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตที่อยากจะเปลี่ยนไปทำงานเป็นผู้อนุบาล ก็ต้องผ่านการอบรมมีใบประกาศนียบัตรตำแหน่งผู้อนุบาล

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเป ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานกรณีแรงงานไทยทำงานครบสัญญาจ้าง 3 ปี และประสงค์จะทำงานไต้หวันต่อไปภายใต้ มาตรา 52 ฉบับแก้ไข ไว้ดังนี้

 • กรณีต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม นายจ้างที่ต้องการว่าจ้างแรงงานไทยรายเดิมต่อไป โดยต่อสัญญาใหม่ในไต้หวัน ไม่ต้องยื่นขอรับรองเอกสารการจ้างงานต่อ สนร. ไทเป
 • กรณีต่อสัญญากับนายจ้างรายใหม่ นายจ้างรายใหม่ที่ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานไทยที่ทำงานครบสัญญาแต่ต้องการย้ายจากนายจ้างรายเก่าไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ เมื่อได้รับการอนุญาตการจ้างงานจากศูนย์จ้างตรง กระทรวงแรงงานไต้หวันแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้
 • นายจ้างใหม่จะต้องยื่นขอรับรองเอกสารการจ้างงานแรงงานไทยต่อ สนร. ไทเป เพื่อการตรวจสอบมาตรฐานการจ้างงาน ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันอนุมัติการจ้างงาน จากกระทรวงแรงงานไต้หวัน
 • เอกสารที่ต้องยื่นขอรับรอง ประกอบด้วย
 • หนังสืออนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ ต้นฉบับและสำเนา (Yuan Executive Letter)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทนายจ้าง
 • หนังสือรับรองของนายจ้าง (Affidavit for Direct Hiring)
 • สัญญาจ้าง
 • สำเนาแผนบริหารแรงงานต่างชาติ (Foreign Workers Living/Caring Service Planning Book)
 • สำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ของแรงงานไทย (บัตร ARC)

กรมการจัดหางาน จึงประชาสัมพันธ์ข่าวมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมหรือเปลี่ยนนายจ้างใหม่ หากเดินทางกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทย ควรต่ออายุกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองบริหารแรงงานไทยต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 ในวันและเวลาราชการ