มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญชวนฝึกอบรม เตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้านช่าง ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น RSS