ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เฟรนลี่ เอช อาร์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอ็มแอนด์เค ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พรรณทรงวุฒิ จำกัด]
ยกเลิก​ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน สกุณา ธุรกิจ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ประกาศจังหวัดพะเยา || เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
ประชาสัมพันธ์การจัดประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 Digital Literacy เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่น ๑๗
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา || ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทรุจริตและประพฤติมิชอบ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ซี-คลิ๊ก จำกัด]
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ มหากาญจน์ บิสซิเนส จำกัด]
ขอให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศรายปี ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
ส่งสำเนาคำสั่งกรมการจัดหางาน
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อน ย้าย โอน แต่งตั้ง และบรรจุกลับ
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกการจัดตั้งสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.พี.ดี.เจ. เซอร์วิส จำกัด]
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
 1 2 3 >