ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ (บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สุมน วีซ๋า จำกัด)
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สุมน วีซ่า จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน ไทยมั่นคงธุรกิจ]
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. ๒๕๖๕
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน เอ็นเอ็มอาร์ รีครูทเมนต์]
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศปิดทำการ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บริษัทจัดหางาน เท็ค โฮลดิ้ง จำกัด]
รายงานการเปิดตัวกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์การบูรณาการเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในอาเซียน
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ กู๊ดวิล เซอร์วิส จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน ไฮดริค แอนด์ สตรักเกิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมนคอเนอร์ จำกัด]
ขอแจ้งเวียนประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เจบีเอ็ม อีซี่ เซอร์วิส จำกัด]
แนวการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การกำหนดวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โปรไฟล์ พลัส คอนซัลแทนท์ จำกัด]
 1 2 >