ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เวิร์คพอร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เวิร์ค ดีว่า (ประเทศไทย) จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็มเจ ไลฟ์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน สยามเซ็นเตอร์กรุ๊ป]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.แคเรียร์ คอนเนคท์ เอเซีย จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ทาลันตัน เอชอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด]
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เฟรนลี่ เอช อาร์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เอ็มแอนด์เค ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พรรณทรงวุฒิ จำกัด]
ยกเลิก​ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน สกุณา ธุรกิจ]
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การจัดประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล IC3 Digital Literacy เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่น ๑๗
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพิ่มเติม
 < 1 2