ประเด็น สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา


ขอเชิญรับฟังย้อนหลังนางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ ประเด็น"สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา" ในรายการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 Khz วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา10.45-11.00 น.