ตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 RSS

 

วันที่ 8 กันยายน 2564 นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกมล สุขสด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการให้สิทธิและรับสิทธิของคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ในเรื่องการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิเชียรบุรี ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์