จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ RSS

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนัทธ์หทัย หารทวี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง ณ เรือนจำชั่วคราวแคน้อย อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  โดยมีกิจกรรม 1.บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพและการสมัครงาน 2.การตอบปัญหาชิงรางวัล 3.การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 5.การสาธิตอาชีพอิสระ จำนวน 2 อาชีพ คือ การทำน้ำพริก และการทำแซนวิช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน