พระราชบัญญัติ การบริหารกองทุนหมุนเวียน
   EMPLOYMENT ARRANGEMENT AND JOBSEEKER PROTECTION ACT B.E.2528 (copyright © Office of the Council of State)
   พระราชบัญญติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ฉบับ update ล่าสุด)
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
   พระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองครองคนหางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
   พระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
   พระราชบัญญัติการจัดหางานและคุ้มครองครองคนหางาน พ.ศ.2528
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
   พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (ฉบับ update ล่าสุด)
   กฏหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
   พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537

 1 2 >