การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
   FOREIGNERS' WORKING MANAGEMENT EMERGENCY DECREE, (NO.2) B.E. 2561 (2018)
   FOREIGNERS' WORKING MANAGEMENT EMERGENCY DECREE, (NO.2) B.E. 2561 (2018)
   FOREIGNERS' WORKING MANAGEMENT EMERGENCY DECREE, (NO.1) B.E. 2560 (2017)
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
   พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
   พรก 60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สำนักงานฯกฤษฎีกา)
   พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   พระราชกำนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   Foreigner's Working Management Emergency Decree No.2 B.E.2561
   พระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (รวม ฉบับที่ 1 และ 2)
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม