ระเบียบ/ข้อบังคับ RSS  ค้นหา

   ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการนำคนหางานเข้ารับการอบรมก่อนไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. 2546
   ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขอและออกหนังสือรับรองสิทธิการ กู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ พ.ศ. 2540
   ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานของกรมการจัดหางาน พ.ศ.2546
   ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการรับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ พ.ศ.2538
   ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับเงินกองทุนและออกบัตรสมาชิก กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2546
   ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2540
   ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองของคนหางาน พ.ศ.2547