ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานในเครือรัฐออสเตรเลีย โดยใช้วีซ่าทักษะขาดแคลนชั่วคราว (ประเภทย่อยที่ 482) และวีซ่าทำงานและท่องเที่ยว (ประเภทย่อยที่ 462)
โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตเลียมฯ และโครงการยกระดับสมรรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล)
การทบทวนข้อกำหนดตามมาตรการเข้าเมืองฉบับใหม่ของประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อบริษัทผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุดีอาราเบีย
ประกาศ เลื่อนการชำระเงินค่าเนียมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้ง 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ระยะการสอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับบแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
แผนการสอบสำหรับแรงงานทีมีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้่างในประเทศ ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทำงานดี จำกัด
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ของบริษัทจัดหางานคุโระคิ (ประเทศไทย) จำกัด
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในต่างประเทศ จำนวน 3 ฉบับ
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และสวีเดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified Skilled Worker)
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ จะทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
โรงพยาบาลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ด้วยวิธี RT-PCR สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน
 1 2 3 >  Last ›