ประกาศ เลื่อนการชำระเงินค่าเนียมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 RSS

 

ประกาศ! เลื่อนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
ตามมติครม. 5 ก.ค. 65
จากเดิม 16 ส.ค. 65 เป็น 18 ส.ค. 65

เนื่องจากปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย

                                               1.Pay in slip

                                               2.ATM

                                               3.Krungthai Corporate

                                               4.Krungthai NEXT