โครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตเลียมฯ และโครงการยกระดับสมรรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล) RSS