ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางาน ตามข้อร้องเรียน RSS

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้มอบหมายให้นางสาวกรกมล สุขสด ตำแหน่งนักวิชาการแรงานชำนาญการ และนายฐาปกรณ์

ทองมาตำแหน่งนักวิชาการแรงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางาน

ให้กับนางสาวธิดารัตน์ คทวนิช และนายนัฐวุฒิ รัตนนท์ ตามข้อร้องเรียนที่ต้องการทำงาน

ในเขตพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องเช่าเลขที่ 206 สปาร์คโฮมรีสอร์ท 

ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์