เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้สัมปทานจัดสถานที่จำ RSS

 

        วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวกรกมล สุขสด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ" ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗๐ คน