3 ม RSS

 

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565  นางสาวพัชรินทร์  หาญเจริญ จัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย สร้างอนาคต ให้แรงงานไทย โดยมีรูปแบบเป็นการจัดประชุมสัมมนา และลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ระหว่างกรมการจัดหางาน สถานบันการศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ ณ โรงแรมเจปาร์คชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี