เป็น​วิทยากรบรรยาย หัวข้อ RSS

 

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ "สิทธิคนพิการด้านอาชีพ" ในโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการเข้าถึงสิทธิ ความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดอบรมโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์