พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เวลา 08.30 น. วันที่ 23 ต.ค.65 นางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา ด้วยเครื่องถวายราชสักการะพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระรามราชนิเวศน์ มณฑลทหารบกที่ 15 โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่า ถวายความเคารพ แสดงถึงความจงรักภักดี และวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์หรือที่ปวงชนชาวไทยได้ถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อปีพุทธศักราช 2411 จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศนานัปการ ทำให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นอารยประเทศทัดเทียมกับนานาประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจในจังหวัดเพชรบุรี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพชรบุรีหลายครั้ง และทรงโปรดเมืองเพชรบุรีเป็นอันมาก โดยโปรดให้สร้าง"พระรามราชนิเวศน์ " หรือ "พระราชวังบ้านปืน" ซึ่งเป็นศิลปะอันงดงามตามแบบยุโรปอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเมืองเพชรบุรีจนถึงทุกวันนี้