นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว mou สามารถขอคืนหลักประกัน ได้ 3 กรณี


นายจ้างที่จ้างคนต่างด้าว  mou สามารถขอคืนหลักประกัน  ได้ 3 กรณี

1.  กรณีคนต่างด้าวทำงานจนครบสัญญาจ้าง

-  ให้นายจ้างยื่นแบบคำขอรับหลักประกันคืน เอกสารนายจ้าง และหลักฐานการแจ้งออก พร้อมทั้งหลักฐานการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เช่น สำเนาตราประทับขาออกไปนอกราชอาณาจักรในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว หรือหนังสือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ยืนยันว่าคนต่างด้าวได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้ว

2.  กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง

-  ให้นายจ้างยื่นแบบคำขอรับหลักประกันคืน เอกสารนายจ้าง และหลักฐานการแจ้งออก

-  หากคนต่างด้าวไปแจ้งเข้าทำงานกับนายจ้างรายใหม่ สำนักงานฯ จะตรวจสอบว่านายจ้างรายใหม่ได้วางหลักประกันแล้วหรือไม่

-  เมื่อนายจ้างรายใหม่ได้ชำระหลักประกันแล้ว นายจ้างเดิมจึงจะได้รับหลักประกันคืน

3.  กรณีคนต่างด้าวหนีนายจ้างหรือออกจากงานโดยไม่แจ้งนายจ้าง

-  ให้นายจ้างยื่นแบบคำขอรับหลักประกันคืน เอกสารนายจ้าง และหลักฐานการแจ้งออก พร้อมทั้งหลักฐานการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เช่น สำเนาตราประทับขาออกไปนอกราชอาณาจักรในหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว หรือหนังสือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ยืนยันว่าคนต่างด้าวได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรแล้ว หรือคนต่างด้าวไปแจ้งเข้าทำงานกับนายจ้างรายใหม่ และนายจ้างรายใหม่ได้วางหลักประกันแล้ว จึงจะสามารถคืนเงินหลักประกันให้กับนายจ้างรายเดิมได้

*ระยะเวลาการคืนหลักประกัน 30 วันนับแต่วันที่เอกสารครบถ้วน*

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี


#################################


การเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวที่นำเข้าตาม MOU

เปลี่ยนนายจ้างได้ หากอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง โดยคนต่างด้าวใช้วิธีการแจ้งเข้าทำงาน   ของคนต่างด้าว และนายจ้างแจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน (เอกสารการแจ้งสามารถดูได้ในโน้ตกลุ่ม)

เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้าง  

1.  กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างก่อนครบสัญญาจ้าง

(1)  ออกจากงานเนื่องจากความผิดของนายจ้าง เช่น นายจ้างกระทำทารุณกรรม ไม่ปฏิบัติตามสัญญา  ให้ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย รวมถึงนายจ้างเลิกจ้างโดย  ไม่มีเหตุผลอันสมควร นายจ้างเสียชีวิต หรือล้มละลาย

(2)  กรณีได้มีการชำระค่าเสียหายให้แก่นายจ้างเดิมแล้ว (ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน) ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คนต่างด้าวชำระค่าเสียหายเองหรือนายจ้างรายใหม่หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ชำระ โดยมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่านายจ้างเดิมได้รับชำระค่าเสียหายแล้ว

2.  กรณีคนต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้างเมื่อครบสัญญา MOU แรกแล้ว ( 2 ปี ) สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่มีเงื่อนไข

ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่มีสิทธิเปลี่ยนนายจ้าง จะต้องทำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายในเวลา 30 วันนับแต่เลิกทำงานกับนายจ้างรายเดิม

หากนายจ้างเดิมแจ้งออกคนต่างด้าว ด้วยสาเหตุ คนต่างด้าวลาออกและได้ชำระค่าเสียหายแล้ว ก็สามารถดำเนินการแจ้งเข้าใหม่ได้ แต่ต้องอยู่ภายในเวลา 30 นับแต่ที่นายจ้างแจ้งออก

3.  การแจ้งออกจากงาน นายจ้างต้องแจ้งออกคนต่างด้าวภายใน 15 วันนับจากคนต่างออกจากงาน นายจ้างไม่แจ้งการออกจากงานของคนต่างด้าว มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี


คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
FAQ (สำหรับนายจ้าง/บริษัทนำเข้า): ระบบ e-WP (CLM) เรียกดูข้อมูล
ถาม-ตอบ เรื่องการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าววสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีที่แรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกไปนอกประเทศ เรียกดูข้อมูล