ประวัติความเป็นมา


ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๕ให้ยุบกรมแรงงานและจัดตั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานขึ้นแทนโดยสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีผลบังคับใช้วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๕ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็นราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและมีสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบางส่วนของ กระทรวงมหาดไทยเป็นของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพ.ศ.๒๕๓๖ เป็นผลให้สำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดไปสังกัดกรมการจัดหางานตั้งแต่วันที่ ๒๓กันยายน๒๕๓๖ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานจัดหางานจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหารงาน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๗