ภารกิจของหน่วยงาน

งานจัดหางานในประเทศ

ส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน

ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง และให้บริการแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ณ สำนักงานฯ และทางเว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th
จัดงานวันนัดพบแรงงาน
จัดหางานพิเศษให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน คนพิการ ผู้พ้นโทษ
ให้บริการแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ณ สำนักงานฯ และทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th


งานจัดหางานต่างประเทศ

ส่งเสริมการเดินทางไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองคนหางานและได้รับความเป็นธรรม และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฏหมายแรงงานในต่างประเทศ

อนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งไปฝึกงานในต่างประเทศ
รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของคนหางาน ที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-Entry Visa)
ให้บริการให้ข้อมูลแก่คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
การขอรับสิทธิ์จากเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ


งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

บริการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและกลุ่มคนพิเศษ เช่น เยาวชนในสถานพินิจ ทหารที่จะปลดประจำการ คนพิการและผู้สูงอายุ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน
ให้คำปรึกษาบริการข้อมูลอาชีพ ณ ศูนย์ข้อมูลอาชีพ


งานคุ้มครองคนหางาน

ป้องกันการหลอกลวงและคุ้มครองคนหางานมิให้ถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานหรือผู้ที่มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน โดยบังคับใช้กฏหมายลงโทษแก่ผู้กระทำผิด
ควบคุมการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยให้ผู้ต้องการประกอบธุรกิจขออนุญาตจัดตั้งบริษัทจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
รับเรืองราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ได้รับความเดือดร้อนจากบริษัทจัดหางาน หรือถูกหลอกลวงไปทำงาน
ปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีบริษัทจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย รวมทั้งมิจฉาชีพที่มีพฤติการร์หลอกลวงคนหางาน


งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

ควบคุมดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฏหมาย

พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
เปลี่ยนประเภทงาน/ลักษณะงาน
เปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน/รับแจ้งเข้า-ออกจากงาน