ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานโดยการศึกษาวิเคราะห์ภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงานเป็นข้อมูลตลาดแรงงานรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารด้านการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้ประชากรมีงานทำ
ที่เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถและความถนัดไม่ถูกหลอกลวงตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม