ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้าง บริษัท Borneo Air Conditioning & Engineering Sdn Bhd