สจจ.พิจิตร ออกตรวจติดตามการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 การให้ความช่วยเหลืออื่นใด RSS

 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นางสาวจินตนา ธนาวัชรโชค จัดหางานจังหวัดพิจิตร และนางสาววิไลวรรณ คณานันท์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจติดตามการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 การให้ความช่วยเหลืออื่นใด (สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์) ของนางสาวสุดารัตน์ ภัทรเกียรติพงษ์ ณ บ้านเลขที่ 808 หมู่ 4 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งนางสาวสุดารัตน์ ภัทรเกียรติพงษ์ ได้นำเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มาใช้ในการดำเนินโครงการฯ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ดูแลคนพิการมีรายได้สามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน