สจจ.พิจิตร ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเนินขวาง อ.โพธิ์ประทับช้าง RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร  ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 73 คน  ณ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ตำบลเนินสว่าง  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร