กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "การทำแคร่ไม้ไผ่" RSS

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 1 กันยายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์จังหวัดพิจิตร กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม "การทำแคร่ไม้ไผ่" มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน ณ วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร