กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 RSS

 

วันที่ 16-17 กันยายน 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จังหวัดพิจิตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถ่ายทอดภูมิปัญญา 10 ภูมิปัญญาได้แก่ 1.ไม้กวาด 2.ดอกไม้จันทน์ 3.พริกแกง 4.แกงบอน 5.ปลาเกลือ 6.ขนมใส่ไส้ 7.ขนมวง 8.ขนมเทียน 9.ขนมตาล 10.ปลาแนม มีผู้สูงอายุเข้ารับการถ่ายทอดเป็นวิทยากรจำนวน 10 คน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร